Yatırıma uygun satılık arsa

Arsa almak isteyenler bu fırsatı iyi değerlendirebilir.

Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından oldukça değerli bir arsa satışa sunuldu.

Arsa satışı ile yapılan açıklamada; "Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ŞİRKET) tarafından aşağıda bilgileri verilen gayrimenkul teklif alma yöntemiyle, yapılacak satışına ilişkin prosedür aşağıdadır.

Satışa Konu Gayrimenkul ve Muhammen Bedel: 6.000.000TL

Tapu Bilgisi Muhammen Bedeli (TL) KDV Hariç Niteliği Yüzölçümü

Van İli, Tuşba İlçesi, Kalecik Mahallesi, 1639 parsel, Niteliği Arsa, Yüzölçümü 6.000,00 m2

Anılan gayrimenkule ilişkin bilgiler, ŞİRKET açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir. ŞİRKET satılanın ayıbından ve zaptından sorumlu değildir. Gayrimenkul ile ilgili olarak ŞİRKET tarafından verilen bilgiler ve her türlü ilanlar (Satış Listesi, Gazete tanıtım İlanı, İnternet, Afiş vb.) genel bilgi niteliğindedir.

Tekliflerin Verilmesi: Teklif sahipleri, Ek'te yer alan Teklif ve Taahhütname Formu’nu, Form’da tarif edildiği üzere eksiksiz bir şekilde doldurarak ekine istenen belgeleri ekleyecek ve imzalayacaktır.

Teklif sahiplerinin, Teklif ve Taahhütname Formu’nu, teminatı yatırdığına ilişkin dekontu veya teminat mektubunu aslını ŞİRKET’in Şabaniye Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:305 Akköprülü Plaza Edremit / Van adresine kapalı zarfla ulaştırması gerekmektedir.

Tekliflerin Değerlendirilmesi: Muhammen bedelin altındaki teklifler değerlendirilmeyecektir. Teklifler 27.12.2018 tarihinde saat: 17:00’ye kadar alınır.

Bir gayrimenkule birden fazla teklif olması halinde en yüksek teklif değerlendirilir, aynı tutarda birden fazla teklif olması halinde, teklif sahiplerinden tekliflerini yükseltilmesi istenir.

Teklifin/tekliflerin değerlendirilmesi ve onaylanması ile teklif sahibine bildirimde bulunarak satış bedelinin son ödeme tarihi bildirilir" denildi.

 

 

 TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU

GAYRİMENKULÜN TANIMI

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE/KÖYÜ

NİTELİĞİ

PAFTA/ADA/PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

Yukarıda tapu bilgileri bulunan Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (ŞİRKET) gayrimenkulü ;

Peşin…………………..….TL, (yazı ile…..…………………………………………………..………TL) bedelle satın almak istiyorum.

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMU’NUN DOLDURULMASI VE TESLİM SÜRESİ :

Teklif sahipleri, işbu Teklif ve Taahhütname Formu'nun yukarıda yer alan kısmına satın almak istediği taşınmazla ilgili Ek'li listede yer alan bilgileri, teklif ettiği peşin bedeli rakam ve yazı ile ve son sayfasında kendilerine ait bilgileri doldurarak Teklif ve Taahhütname Formu’nun her sayfasını imzalayacaktır.

Teklif sahiplerinin 180.000.-TL (Yüzseksenbin.Türk.Lirası) tutarındaki teminatı ŞİRKET’in Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR08 0006 7010 0000 0061 1297 42 İBAN No.lu TL hesabına yatırdıktan sonra dekontunu, teminat mektubu vermeleri halinde en az 3 ay süreli geçici Banka Teminat Mektubu aslını aşağıda belirtilen teklif sahibine ait aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte Akköprülü Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Şabaniye Mahallesi İpekyolu Bulvarı No:305 Akköprülü Plaza Edremit / Van adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenen tüm belgelerin tamamı eksiksiz olarak son teklif verme süresinin (27.12.2018 tarihinde saat:17.00) bitiminden önce yukarıdaki adrese ulaşması gerekmektedir. Teklifin verileceği tarihten sonraki bir tarihi taşıyan ya da son teklif verme süresinden sonra yukarıdaki adrese gelen teklifler ve yukarıda belirtilen usule aykırı olarak verilecek yazılı teklifler işleme alınmayacaktır.

TEKLİF VE TAAHHÜTNAME FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER:

Teklif sahiplerinden gerçek kişilerin resimli kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, avukatlık kimliği), başkası adına teklif verenlerin noterden güncel tarihli vekaletname ibrazı şarttır. Teklif sahibinin tüzel kişi olması halinde Teklif ve Taahhütname Formu’nu imzalayan kişinin şirket yetkilisi olduğunu gösterir güncel tarihli 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2.maddesine göre o firmanın gayrimenkul satın almaya yetkili olduğuna ilişkin kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğundan alınacak yetki belgesinin ve imza sirkülerinin bu Teklif ve Taahhütname Formu’na eklenmesi gerekmektedir.

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEMİNAT

Teklif vermek için 180.000.-TL (Yüzseksenbin.Türk.Lirası) tutarındaki teminat bedelinin ŞİRKET’in Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR08 0006 7010 0000 0061 1297 42 İBAN No.lu TL hesabına yatırılması veya içeriği Ek’te yer alan metne uygun olan asgari 3 ay süreli geçici teminat mektubunun ve bu Form’un teslim edilmesi gerekmektedir.

TAŞINMAZIN DEVRİ :

Teklifin, ŞİRKET Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip gayrimenkulün satışı ve devri, satış bedelinin, varsa vergilerin tamamının ŞİRKET’e ödenmesi, gerçek kişilerden bu Form’da belirtilen belgelerin, tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri (noter tasdikli),yetki belgesinin, ticaret sicil belgesinin veya tüzel kişiliği belirleyen resmi evrakın ŞİRKET’e teslim edilmesi tapu devri için zorunlu olup, tapu devri yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içinde gerçekleştirilir.

TEKLİF SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

OSB Yönetimi haklı çıktı
İlan ve kataloglarda gayrimenkulle ilgili yer alan bilgiler ve fotoğraflar bilgi mahiyetinde olup bir taahhüt niteliğinde değildir. Teklif sahibi gayrimenkulleri mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, vefa, şuf’a hakkı, imar, iskan, kadastro, yol v.b.) görmüş, beğenmiş, kabul etmiş ve gayrimenkulle ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmış sayılır. Alıcı ihale konusu gayrimenkulü görüp, incelemiş olduğunu, dolayısıyla ihale sonrası teklifte bulunduğu gayrimenkulle ilgili ayıp, eksiklik, ve sair nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş sayılacağını kabul eder. Şirket tarafından gayrimenkuller için ayrıca yer gösterme hizmeti verilmeyecektir.

İsteklinin Teklif ve Taahhütname Formu’nda vermiş olduğu açık adresi kanuni ikametgahı olup, değişikliği halinde noter vasıtasıyla ŞİRKET’e bildirilecektir. Aksi halde yazılı adresine yapılan tebligatlar kendisine yapılmış sayılır. İstekli bu konudaki itiraz haklarından vazgeçtiğini kabul etmiştir. İsteklinin Teklif ve Taahhütname Formu’nda vermiş olduğu adresine gönderilen yazılı tebligatların, adres değişikliği sebebiyle istekliye geç yapılmasından veya hiç yapılmamasından ŞİRKET sorumlu değildir. Tebligat gönderilmiş, ancak bila tebliğ iade olunmuşsa, tebligat yapılmadığına ilişkin zarf üzerindeki meşruhat tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvuruda bulunmayan ihale alıcısının hakkı iptal edilir ve yatırdığı teminat ŞİRKET’e irat kaydedilir. Ancak, ŞİRKET tarafından teklif verme süresinin sona erdiği tarihten itibaren, 30 gün içerisinde istekliye yazılı bir bildirime bulunulmadığı takdirde ihale onaylanmamış sayılacaktır.

Teklif verildikten sonra istekli teklifinden vazgeçtiği veya süresinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde teminatı ŞİRKET tarafından irat kayıt edilerek, satışı iptal edilir. Bu tür durumlarda ŞİRKET ikinci en yüksek teklifi veren istekliye tebligat yaparak taşınmazı satın almasını isteyebilir. Teklifin onaylanmasını müteakip taşınmazın satış ve devri için peşin satışlarda teklif bedelinin tamamının ŞİRKET’e ödenmesi şarttır.

SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMA SÜRESİ VE SATIŞ İPTALİ

Teklif onaylandığı takdirde teklif tutarının tamamının ŞİRKET satış onay bildiriminde belirtilen sürenin son günü mesai saati bitimine kadar alıcı adı ve teklif bedeli belirtilmek suretiyle, ŞİRKET’in Yapı Kredi Bankası A.Ş. nezdindeki TR08 0006 7010 0000 0061 1297 42 İBAN No.lu TL hesabına nakden yatırılması zorunludur.

Banka kredili işlemlerde de satış bedelinin tapu devrinin yapılmasından önce ŞİRKET hesabına yatırılması esastır. Ancak, alıcı satış bedelinin bir kısmını banka kredisi ile ödemek istediği takdirde, bankaca alıcıya tahsis edilen kredinin en geç devir ve tescil işleminin yapıldığı günün ertesi günü mesai bitimine kadar ŞİRKET’e ödeneceği ilgili Banka tarafından resmi yazı ile ŞİRKET’e bildirildiği takdirde, doğabilecek her türlü sorumluluk müştereken ve müteselsilen ilgili banka ve alıcıya ait olmak kaydıyla bankanın yazı ile bildireceği banka yetkililerine satış vekaletnamesi verilebilir.

Ancak, Her halükarda isteklinin Teklif ve Taahhütname Formu’nda vermiş olduğu adresine gönderilen yazılı satış onay tebligatının ŞİRKET tarafından gönderildiği tarihten itibaren; istenen sürede veya alıcının yazılı dilekçesine istinaden verilen ek süre içinde satış bedelinin yatırılmaması halinde hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın satış iptal edilerek, yatırmış olduğu tüm teminat bedeli irat kaydedilir. Devir ve tescil için satış bedelinin tamamının ödenmesi şarttır. Bu şartlara uyulmaması halinde yatırılan teminat irat kaydedilir.

TAŞINMAZIN TESLİMİ İLE DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER

Satış bedelinin ve varsa vergilerin tamamen tahsilini takiben gayrimenkul alıcıya veya göstereceği kişiye teslim edilmiş sayılır ve bu tarihten itibaren gayrimenkulle ilgili her türlü gider alıcıya veya göstereceği kişiye aittir.

Satın alınan gayrimenkulün ihale alıcısı adına tescilinden itibaren ilgili idareye süresi içinde sözleşme yapmak üzere yazılı başvuruda bulunulması sırasında geçmiş dönemlere ait elektrik, su, doğalgaz v.b. aboneliğinden kaynaklanan borçların çıkması durumunda bahse konu borçlara ilişkin olarak alıcı Şirket ile irtibata geçecek, bu borçlar için ŞİRKET’in bilgisi dışında alıcı tarafından ödeme yapılmayacaktır. Ancak, gayrimenkulün geçmiş döneme ilişkin olarak “Teklif Sahibinin Sorumlulukları” başlıklı maddede yer alan ve istekli tarafından araştırılmış, bilinmiş ve kabul edilmiş sayılan taşınmazın mevcut durumuna ilişkin borçlar, teklif tarihi itibariyle istekli yükümlülüğünde bulunduğundan, bahse konu borçlar, birinci fıkra kapsamında ŞİRKET’ne ihbar edilemez.

GENEL HÜKÜMLER

Gayrimenkul için teklif veren kişi gayrimenkule teklif vermekte olduğunu kabul eder ve en yüksek teklifi veren kişi yada kuruluş, ŞİRKET bu teklifi kabul ettiği takdirde gayrimenkulü Teklif ve Taahhütname Formu’nda veya satış onay bildiriminde belirtilen yükümlülükleri süresinde yerine getirerek alacağını taahhüt eder. Teklifin kabulüne ilişkin onay tebligatı yapılan gayrimenkul alıcısı satış işlemlerini yerine getirmek üzere bildirimde belirtilen başvuru adresine asaleten veya vekaleten başvurmak zorundadır. Taahhüdünü yerine getirmeyen şahıs yada kuruluşun teminat bedeli ŞİRKET tarafından irat kaydedilecektir.

Teklif sahibinin Teklif ve Taahhütname Formu’nda vermiş olduğu iletişim bilgilerine yapılan bildirimlerin adres değişikliği ve adrese geç ulaştırılmasından ŞİRKET sorumlu değildir.

ŞİRKET Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından satışın yapılıp yapılmamasında veya dilediğine yapılmasında serbesttir. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilanlar, taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir.

Bu teklif ve taahhütname formunun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Van Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İrtibat Kurulacak Personel: Selçuk Öksözoğlu - 0432 217 1717

Teklif ve Taahhütname Formu’nu okuduğumu, anladığımı ve içeriğini aynen kabul ettiğimi beyan ederim.

Ad – Soyad /Unvan : .......................................

TC Kimlik Numarası :………………………..

Ticaret Sicil Numarası : .....................................

Doğum Yeri-Tarihi : ......................../...............

Baba Adı : .......................................

Açık Adresi : ........................................................................................................................

Telefon : (........)(.................................)

Faks : (........)(.................................)

E-Mail : .....................................................@..........................................

Cep Telefonu : (........)(..................................)

(Yukarıdaki bilgiler resmi belgelere bakılarak doldurulacaktır.)

Bu Teklif ve Taahhütname Formu’na göre teminatımın iade edilmesi gereken hallerde nakit teminatımın iadesinin aşağıda bilgilerini yazdığım Banka, Şube ve Hesap Numarasına yapılmasını, teminat mektubu olarak verdiğim teminatın iade edilmesi gereken hallerde teminat mektubu aslının mektubu veren Bankanın şubesine posta ile gönderilmesini veya şahsıma/görevlendireceğim kişiye elden teslim edilmesini bu bilgilerin doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgi vermiş olmam nedeniyle oluşabilecek gecikme ve zararlardan doğabilecek sorumluluğun tarafıma ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederim.

TEMİNATIN İADE EDİLECEĞİ HESAP BİLGİLERİ:

HESAP SAHİBİNİN ADI, SOYADI, ÜNVANI: ................................................................

HESABIN BULUNDUĞU BANKA VE ŞUBE ADI: .................................................................

TL HESAP NUMARASI (IBAN) : .................................................................................

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgileri doldurmayan teklif sahiplerine teminat iadesi ancak yazılı olarak yukarıdaki bilgileri içeren dilekçeyi vermeleri halinde yapılabilecektir.

İMZA :

İhaleye katılmak için verilmesi gereken teminat mektubu en az 3 ay süreli ve aşağıdaki metne uygun olması gerekmektedir.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

Firma / Kişinin Şirketinizin satışa sunduğu, …......... İli, … .........ilçesi, …....... Ada, …....... Parselde kayıtlı, ….......................-TL muhammen bedelli gayrimenkulün muhammen bedelinin …....................-TL kısmını Bankamız üstlendiğinden/garanti ettiğinden adı geçenin Şirketinizin ihalesinde sözkonusu taşınmazı satın almaya hak kazandığına ilişkin tebligat kendisine yapıldığı ya da yapılmış sayıldığı halde taşınmazı satın almaktan vazgeçtiği Şirketiniz tarafından yazılı olarak Bankamıza bildirildiği takdirde protesto etmeye hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın yukarıda yazılı miktarı Şirketinizin ilk yazılı talebinde derhal Şirketinize veya Şirketinizin amir havalesine nakden veya tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faizi ile birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Söz konusu bu teminat mektubu 27/03/2019 tarihine kadar geçerlidir.