Saygıdeğer Hazine ve Maliye Bakanımızın, Finans Sektörümüzün kamu tarafını temsil eden üç büyük bankamızın saygın Genel Müdürlerinin ilimizi ziyaret etmeleri ilimize verdikleri değerin bir göstergesidir.

Bu anlamlı ziyaretten ziyadesiyle memnuniyet duyuyor halkımız ve iş dünyamız adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Bakanım Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine geldiğinizden kısa bir süre sonra dış güçler tarafında tamamen siyasi ve politik hezeyanlarla ülke ekonomisini çökertmeye yönelik döviz kuru atakları ve ekonomik kuşatma hamlelerini, yerinde ve zamanında almış olduğunuz ayakları yere basan, reel, kamuda tasarrufu ön gören, üretimi önceleyen, teknolojik ve katma değeri yüksek üretimler hedefleyen rasyonel politikalarla ekonomiyi döviz-faiz -enflasyon sarmalından çok yıkıcı sonuçlar doğurmadan bertaraf ettiniz.

Sıkı para politikası, enflasyonla mücadele, bütçe disiplini ve kamu kaynaklarını yerinde ve doğru kullanarak ekonominin toparlanma ve dengelenme sürecini başarıyla yürüttünüz. Ancak ülkemizin jeostratejik konumu ve jeopolitik durumu her zaman yüksek risk taşımaktadır.

Mali yapımızı Küresel risklere ve dış şoklara karşı mukavemet kazandırmak için ekonomik parametrelerimizi sağlam tutmamız şarttır.

Kaliteli büyüme ve istikrarlı istihdam için teknolojik, katma değeri yüksek, ihracat odaklı üretimler yapmak zorundayız. Sürdürülebilir iç ve dış borç stoku, denk bütçe ve makul cari açık ve diş ticaret açığı için imalat sanayi sektörünü güçlü kılmamız şarttır.

Sayın Bakanım son bir yıldır üreticimiz, tüccarımız ve esnafımız hammadde fiyatlarının ve girdi maliyetlerinin aşırı artmasına bağlı olarak ciddi bir işletme sermayesi kaybına maruz kalmışlardır. Sayın bakanımızdan ve hükümetimizden talebimiz işletmelerimize sıfır yada çok düşük faizli işletme sermayesi kredisi verilmesidir.

İşletme sermayesi kredisi limiti ise en az yüz elli bin, üst sınır ise işletmelerin finansal tablolarına göre bir milyona kadar çıkarılmalıdır.

İlimizde 2011 yılında yaşanan yıkıcı depremlerden sonra ötelenen ve daha sonra yapılandırılan vergilerden ötürü esnaf tacir ve üreticimiz ciddi sıkıntı yaşamaktadır ve yapılandırılan vergiler maalesef ödeme güçlüğünden dolayı mükelleflerin genelinin vergi yapılandırması  bozulmuş bulunmaktadır.

Sayın bakanımızdan arzuhalimiz ötelenen vergilere kısmi af ve yeni bir yapılandırma yapılmasıdır. Sayın bakanım ülkemiz enerjide büyük oranda dışa bağımlıdır.

Bu bağımlılık üretim maliyetlerinin yükselmesine, ülke sermayesinin dışarıya gitmesine, ithalata, dış ticaret açığına ve döviz bağımlılığına yol açmaktadır. Bundan kurtulmanın yolu ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını etkin, verimli ve yerinde kullanmakla olur. Biz il olarak ülkenin en verimli güneş enerjisi kapasitesine sahibiz.

İlimize kurulacak güneş enerjisi tesislerinin özendirilmesi, enerji lisansı konusunda kolaylık sağlanması, teknik ve finansal destek sağlanması temel arzumuzdur. Sayın bakanım OSB olarak üretimlerimizin en büyük girdi maliyetini enerji oluşturmaktadır. Bizlerde kendi enerjimizi üretmek için EPDK ‘ya güneş enerjisi izni için başvurumuzu yapmış bulunmaktayız.

Bu konuda sayın bakanımızdan ve finans sektörünün kıymetli temsilcilerinden talebimiz bizlere teknik, alt yapı ve finansman desteği sağlamalarıdır. Sayın bakanım ilimiz gelişmişlik endekslerinin çoğunda ülke ortalamasının çok altında bulunmaktadır.

Sayın Bakanım Sayın Cumhurbaşkanımızın da buyurdukları gibi yerel kalkınma yerli ve milli kaynakların kullanımı ile mümkündür. Bizimde ilimizdeki üreticiler olarak talebimiz yerelde üretilen ürünlerimizin yerelde kullanımları ile ilgili kamu kurumlarına telkinde bulunulmasıdır.

Sayın Bakanım dün belirlenen 2020 asgari ücret artışı Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hedeflediği 2020 enflasyon rakamlarının iki katına yakındır.

İş Dünyası olarak çalışanlarımızın ve emekçilerimizin daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri temel arzumuzdur.

Ancak enflasyonun iki katına yakın asgari ücretin artışı reel sektör üzerine ciddi bir yük bindirmektedir. Hükümetimizden ve sayın bakanımızdan talebimiz bu yükün paylaşılmasıdır.

Asgari ücrete verilen desteğin iki katına çıkarılarak devam ettirilmesi. Sayın Bakanım ilimizin GSYİH ‘dan aldığı pay, kişi başına düşen milli gelir ve işsizlik rakamlarının göz önünde bulundurularak, yatırımların önünü açmak ve istihdamı özendirmek için işverenlerimizin ödemiş oldukları Sosyal Sigorta Primi İşveren payının hazine tarafından karşılanması en büyük talebimizdir.

Sayın Bakanım, Bankalarımızın Değerli Genel Müdürleri, bankalarımız ticari işletmelerimize kredi limitlerinin tahsisinde ciddi zorluklar yaşatmaktadırlar.

İşletmelerimizin vermiş oldukları ipotek ve teminatlar reel piyasayla uyuşmayan gerçeklikten uzak cari piyasa değerinin üç-dört katı altında bir expertiz değeri sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu da limit tahsisinde ciddi problemler yaratmaktadır.

Bankaların expertiz şirketleri ilimizin hak etmediği ölçekte yüksek bir risk primi öngörmektedirler. Ancak hepinizin malumu ilimiz tarihi derinliği ve ticaret kapasitesi bakımında ülkenin en gözde illerinden biridir. Aynı zamanda güvenlik açısından da ülkenin en güvenli illeri kadar güvenlidir.

Bankacılık sektörünün değerli temsilcilerinden beklentimiz bu ikircikli tavra bir an evvel son vererek işletmelerimizin vermiş oldukları ipotek ve teminatları gerçek değerleri ile işlem yaptırarak kredi limitleri tahsis etmeleridir.

İş dünyası olarak bankacılığımızın iyi gündeki dostluklarını kötü günde de devam ettirmelerini, güneşli günde yanımızda oldukları gibi yağmurlu günde de yanımızda durmalarıdır.

Bu güzel toplantının düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım.” Dedi.