İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı Sektör Odaklı Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modelini konusunda basın açıklaması yaptı.

Danışman açıklamasında, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başladığını ve bu yeniliklerin ilimizde uygulandığını söyleyerek, ülkemizde birçok işletme sahibinin, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı bulunduğunu belirterek, ancak aradığı özellikte elemanı bulamadığını ifade etti.

Günümüz şartlarında birçok kişinin iş bulamadığı şikayetini dile getiren Danışman, “Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerine kulak veren Milli Eğitim Bakanlığımız sektörle etkili işbirliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi. Uygulamaya konulan yeni modelin konu başlıkları ise şu şekilde:

1. Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı,

2. Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandı,

3. Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamasına geçildi,

4. Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı,

5. Meslek lisesi mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verildi,

6. Öğretim programları yenilendi,

7. Tematik mesleki ve teknik eğitim uygulaması başlatıldı,

8. Tüm il ve ilçelerde mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulları (MTOYK) oluşturuldu,

9. Mesleki ve teknik eğitim okullarının performansları izlenerek her okula karne verilecek,

10. Sektörle işbirliği çalışmaları artarak devam ediyor,

11. Eğitim-sektör istişare toplantıları devam edecek,

12. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) açılan özel meslek liselerine sağlanan devlet teşviki uygulaması genişletildi,

13. Öğrenci devamsızlıkları takipte,

14. Meslek liseleri proje çalışmalarında zirvede,

15. Mesleki ve teknik eğitimde tanıtım atağı başlatıldı,

16. Sektörün talepleri doğrultusunda yeni alanlar açılıyor,

17. Eğitim verdiği meslek alanında rol-model oluşturacak meslek liseleri açılıyor,

18. Öğretmenler sektörde işbaşı eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor” şeklinde sıralandı,

 

Danışman basın açıklamasının devamında, mesleki eğitimde yeni hayata geçirilen avantajları maddeler halinde anlatarak, birçok yeniliğin hayata geçirildiğini belirtti.

Danışmanın açıklamışını devamında şu ifadelere yer verildi;

 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan çıraklık eğitimi zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. Ustalık programlarının verileceği 4 yıllık süre zarfında isteyenler fark derslerini de vererek lise mezunu olabilecekler ve isterlerse üniversite sınavlarına girerek yükseköğretime devam edebilecekler.

 İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 380 TL’nin 2/3’ü olan 253 TL’sinin işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı.

Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi.

Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı.

6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı.

 Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendi. Hazırlanan modülde “Vatan sevgisi” değerinin içinde 15 Temmuz kalkışması, şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize ayrıca yer verildi.

Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör işbirliğini güçlendirmek, sektörün ve ilgili tüm paydaşların yerel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkılarını sağlamak, mezunların istihdamını kolaylaştırmak, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânlarını artırmak, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde yerel kuruluşların desteğini almak, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde hizmetiçi eğitim imkanlarını artırmak amacıyla okul müdürlerinin, il/ilçe milli eğitim temsilcilerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, üniversite, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer aldığı Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulları” oluşturuldu.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde mesleki eğitim merkezleri dâhil tüm mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının performansları izlenerek değerlendirilecek ve karne verilecek.

 Mesleki ve teknik eğitimde sektör işbirliğini güçlendirmek, kaliteyi artırmak, eğitim alt yapısını güçlendirmek, bireylerin istihdamını kolaylaştırmak, öğretmenlerin ve sektörde çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, öğrencilere burs sağlamak amacıyla 82 farklı kurum/kuruluşla yapılan 66 protokol yürürlüğe konuldu. Ayrıca ilimizde 39 protokol imzalanarak yürürlüğü konuldu.

 Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iyileştirme çalışmalarını sektöre aktarmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak, mesleki ve teknik eğitimde eğitim-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla Bakanlıkça illerde düzenli periyodlarla eğitim-sektör istişare toplantıları yapılıyor.

 İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun nitelikli işgücünü bizzat kendi işletmelerinde yetiştirebilmelerini temin etmek amacıyla organize sanayi bölgelerinde (OSB) kapsama dâhil meslek alanlarında eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel meslek liselerine öğrenci başına alanlara göre 4.270 TL ile 6.900 TL arasında değişen tutarlarda devlet teşviki sağlanıyor.

 Devamsızlık takibinde il/ilçe milli eğitim ve okul/kurum müdürlüklerince öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik seminerler düzenlenecek; farkındalık çalışmaları, okul devamsızlıkları önleme ekibi kurulması, devamsızlığı bulunmayanların ödüllendirilmesi, çalışmak zorunda olan öğrencilere maddi destek sağlanması, devamsızlık yapmaya meyilli öğrencilerin tespit edilerek sosyal, sportif faaliyetlere katılımının teşviki vb. bir çok faaliyet gerçekleştirilecek

 Mesleki ve teknik eğitimde yapılan son değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması ve farkındalık oluşturulması için Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitim alanında tanıtım kampanyaları düzenlendi. Bu kapsamda, mesleki ve teknik eğitimin önemi ve gençlere sunduğu fırsatlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kamu spotları ve tanıtım filmleri hazırlanarak ulusal ve yerel basında yayımlandığını ifade etti.