Van YYÜ 6 adet işletmeyi kiraya veriyor!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Üniversite yerleşkesinde bulunan 6 adet işletmeyi 3 yıllığına kiraya veriyor. İşte ihale şartları ve detaylar.

+1
Haber albümü için resme tıklayın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Üniversite yerleşkesinde bulunan 6 adet işletmeyi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya veriyor.

İhale, 11 Şubat 2022 tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca yapılacak. İşte ihale şartları ve detaylar.

Van YYÜ 6 adet işletme kira ihalesi şartları ve detayları

Basın İlan Kurumu İlan Portali ilan.gov.tr’de yer alan ilanda şöyle denildi:

1) Üniversitemiz Yerleşkesi içinde bulunan 6 Adet İşletme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl üzerinden Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir. 

2) İhale Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

İhale Tarihi: 11/02/2022 Cuma günü saat 10:00'da yapılacaktır.

3) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

(1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen dokümanları dosya içerisinde ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna sunmaları zorunludur.

(2) Gerçek Kişiler:

a) İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ikametgâh belgesi (Asıl)

b) Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c) İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d) T.C. Kimlik numarasını bildirmek üzere nüfus cüzdan fotokopisi

e) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk Parası olarak teminat verilmesi durumunda; üniversitemizin ilgili birimine yatırıldığına dair dekont.

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları(Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur)

(iii) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

g) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7. maddesinin b fıkrasına uygun olacaktır)

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca ortak girişim için istenilen belgeler her bir ortakça ayrı ayrı verilecektir.

i) Noter onaylı İmza Sirküleri (Asıl)

j) Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

k) Kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)

o) Gerçek kişilerde şahsın kendisine ait Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa ayrıca vekilin de adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

p) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge 

r) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge 

s) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden gerçek veya tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

ş) Van YYÜ Logolu Hediyelik Eşya Satışı İşletmesinde satılacak tüm ürünlere basılacak logo ve resimlerin imalatı aşamasında Üniversitenin izni alındıktan sonra satışa sunulması gerekir. ( Kalite, baskı, logo ve kumaş).

t) Büfe işletmesi için Gazete dergi satışı yapılacaktır. Oturma düzeni olmadan çay satışı yapılabilir.

u) Kafe işletmesi için Türkiye genelinde en az 10 ilde şubesi (franchising franchise) olan firma ile anlaşması olup, yaptığı sözleşmeyi kanıtlayıcı belgeyle ihale zarfında sunması 

ü) Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmesi için ustalık belgesi olduğunu kanıtlayıcı belgeyle ihale zarfında sunması

v) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

y)  İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

(3)Tüzel kişiler:

a)    Bağlı bulunduğu odadan alınmış, ilan tarihi yılı içinde Ticari İkametgâh belgesi (Asıl)

b)    Tebligat için adres beyanı (İmzalı/kaşeli)

c)    İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)

d)    Vergi kimlik numarası beyanı veya Vergi Levhası (İmzalı/kaşeli)

e)    İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Asıl)

f) Geçici Teminat Belgesi (Asıl); Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

(i) Tedavüldeki Türk parası olarak teminat verilmesi durumunda üniversitemiz ilgili birimine yatırıldığına dair dekont

(ii) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları(Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları gerekli kovuşturma yapılması için Maliye Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

g) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. 

h) Teklif Mektubu (Ekteki standart forma ya da bu şartnamenin 7.  maddesinin 2. fıkrasına uygun olacaktır. 

i) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (Asıl), ayrıca istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

j) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

k)  Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

l) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri (Asıl ya da noter onaylı)

m) Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Kayıt Sicil Sureti.

n) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret veya sanayi odasından, ilan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kodlu alanlarından en az birinde faaliyet gösterdiğini kanıtlayıcı Faaliyet Belgesi (Asıl)

p) Şirket müdürü/müdürlerinin ve ortaklarının her birinin ayrı ayrı Adli Sicil Kaydı olmadığına dair belge, vekâleten katılım varsa vekilin adli sicil kaydı olmadığına dair belge (Adli sicil kaydı bulunanlar bu kayıtla ilgili resmi belgeyi dosyaya koymak zorundadır. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar)

r) İsteklilerin bağlı bulundukları vergi dairelerinden ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

s) İsteklilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumundan ilan tarihinde veya sonrasında alınmış borcu olmadığına dair belge.

ş) Daha önce üniversitemizce gerçekleştirilen benzer ihalelere katılıp, ihale uhdesinde kalan fakat sözleşme imzalamayanlar ile sözleşmesini tek taraflı fesheden tüzel kişiler bu ihaleye giremez.

t) Büfe işletmesi için Gazete dergi satışı yapılacaktır. Oturma düzeni olmadan çay satışı yapılabilir. 

u) Van YYÜ Logolu Hediyelik Eşya Satışı İşletmesinde satılacak tüm ürünlere basılacak logo ve resimlerin imalatı aşamasında Üniversitenin izni alındıktan sonra satışa sunulması gerekir. ( Kalite, baskı, logo ve kumaş).

ü) Bayan Kuaför ve Güzellik Merkezi işletmesi için ustalık belgesi olduğunu kanıtlayıcı belgeyle ihale zarfında sunması

v) Kafe işletmesi için Türkiye genelinde en az 10 ilde şubesi (franchising franchise) olan firma ile anlaşması olup, yaptığı sözleşmeyi kanıtlayıcı belgeyle ihale zarfında sunması

y) Kampüs alanında mevcut olarak hizmet veren işletmelerin ihale tarihi itibariyle idareye kira, su, elektrik ve ısınma giderleri vb. gibi borcu varsa bu ihaleye katılamazlar.

z) İstekliler birden fazla işletmeye teklif veremez.

4) İhale konusuna ilişkin şartname Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir veya 250 (İkiyüzelli) ₺ karşılığında temin edilebilir.

5) Kiraya verilecek İşletmelerin muhammen bedel ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

6) Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7) Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmede serbesttir.

İLAN OLUNUR

31 Oca 2022 - 10:44 Van- Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.