Silah ruhsatı için gerekli belgeler neler? Silah ruhsat harçları ne kadar?

Silah ruhsatı almak isteyen vatandaşlar, Silah ruhsatı için gerekli belgeler neler? Ruhsat başvurusu nasıl yapılır? sorularını merak ediyor. İşte silah ruhsatı sağlık raporu, harç ve dilekçe ile ilgili tüm detaylar.

Silah ruhsatı almak isteyen vatandaşlar, Silah ruhsatı için gerekli belgeler neler? Ruhsat başvurusu nasıl yapılır? sorularını merak ediyor. İşte silah ruhsatı sağlık raporu, harç ve dilekçe ile ilgili tüm detaylar.

Silah ruhsatı için gerekli belgeler neler?

 • 1) Valilik Makamına Dilekçe
 • 2) Silah Satın Alma İstek Formu
 • 3) Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 4) Nüfus Cüzdanı Aslı
 • 5) İkametgah Belgesi
 • 6) Adli Sicil Belgesi
 • 7) Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
 • 8) 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

Yukarıdaki belgelerin tamamı her müracaatçı tarafından getirilmesi gereken belgelerdir. Bunlara ek olarak. Yönetmeliğin 8. ve 9. maddeleri gereğince Valilerce silah taşıma ruhsatı verilirken ayrıca istenecek belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

1)Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kamu Görevlilerinden Yapmış oldukları işe dair görev belgesi.

2)Yönetmeliğin 9. maddesi:

(a) Bendi Yürürlükten kaldırıldı.

(b) Bendi Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dış işleri Meslek Mensubu olmayan ve bu görevi Dış İşleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk Vatandaşlarından (Dış İşleri Bakanlığından resmi yazı)

(c) Bendi San Basın kartı sahibi mensuplarından (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alacakları yazı)

(d) Bendi Kuyumcu ve Sarraflardan (Kuyumcu Odalarından veya Madeni Sanatkarlar Odasından, bu odalar yok ise ticaret odasından alacakları kayıt belgesi ve Vergi mükellefi olduklarına dair vergi belgesi)

(e) Bendi 87/12028 Sayılı Tüzük hükümlerine göre Patlayıcı madde ruhsatı alanlardan bu işle iştigal ettiklerine dair belge.

(f) Bendi Bankaların Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcıları. Bölge Müdürleri ve Şube Müdürlerinden kurumlarından alacakları görev belgesi.

(g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlardan (kurumlarından alacakları yazı.)

(h) Bendi Sermaye Şirketleri. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliklerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yıllık Satış Tutan her yıl Bakanlıkça tespit edilecek olan tacirlerden (şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak bilanço karar ve zarar cetveli ile ayrıntılı gelir tablosu, Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait Noterden Tasdikli imza Sirküleri ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından bu görevi yaptıklarına dair Sermaye Şirketinin Yönetim Kurulu Yazısı)

(ı) Bendi Büyük Toprak Sahiplerinden (Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu sicil muhafızlığı yazısı ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge)

(i) Bendi Sürü Sahiplerinden (Sahip Oldukları küçük veya büyük hayvan sayısını belirtir il ve ilçe tarım müdürlüklerinden alacakları belge ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge)

(J) Bendi Müteahhitlerden (Müteahhitlik karnesi ve bağlı bulundukları vergi dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair vergi dairesi yazısı, şirket olarak faaliyet gösteren müteahhitlerden ticaret odalarından alacakları ticari sicili kaydı, ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi)

(k) Bendi Akaryakıt Bayilerinden (İlgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği ortaklık veya şirket olması halinde ortaklık durumu gösterir sözleşme ve şirketin ortaklık durumunu gösterir en son ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ticaret sicil gazetesi)

(l) Bendi Akaryakıt istasyonu adına akaryakıt satışı yapanlardan (sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ayrıca o işyerinde çalıştığına dair yazı)
(m) Bendi Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş sahiplerinden (Yapmış oldukları işten dolayı bağlı bulunduktan meslek odasından üyelik yazısı, işyerinde çalışan en az 50 işçinin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile bekçi, veznedar ve mutemet olarak sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)

(n) Bendi Atış Poligonu sahipleri ile poligonu korumakla görevli bekçilerden poligon işletme ruhsatı örneği, görevli bekçilerden sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile o işte çalıştıklarına dair kurum yazısı.)

(o) Bendi 1710 Sayılı eski eserler Kanununun 8. maddesine göre tescil edilmiş, eski eserlerin ve anıtların korunması ile görevli bekçilerden (Eski eserler, tarihi ve tabii anıtların tapu kayıtlan ilgili kurum yazısı ve bekçilerin kurumlarının ödendiğine dair S.S.K. yazısı.)

(ö) Bendi Meskun yerler dışında arcılık yapanlardan (Ziraat Odalarından veya İl-İlçe tarım müdürlüklerinden alacakları çiftçilik belgesi, kovan adetini belirten Tarım İl ve ilçe müdürlüklerinden alacakları yazı ve 100 adet fenni anlı kovandan l yılda elde edilen asgari 2.000 Kg. balın satış karşılığı 12 ay öncesine ait müstahsil makbuzu)

(p) Bendi 6136 Sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevlendirilen bekçilerden( Söz konusu depo için Bakanlık veya Valiliklerce verilen depo kullanma izin belgesi ve bekçilerin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)

(r) Bendi Daha önce Valilik yapmış olanlar ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlardan (Kurumdan ayrılış sebeplerini belirtir kurum veya askeri personel ise ilgili kuvvet komutanlığı yazısı)

(s) Bendi Hazine ve dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni almış Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ve ortaklarından (Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı banka ve kambiyo genel müdürlüğünden alacakları belge ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumu gösterir protokol)

(ş) Bendi Barolara kayıtlı avukatlar ile 1512 Sayılı Noterlik kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlerden (Avukatlardan bağlı oldukları barodan üyelik belgesi, noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belgesi)

(t) Bendi Kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları. ticaret odaları. sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerinden( Birlik, Federasyon ve Konfederasyon başkanları yönetim kurullarından alacakları yazı ve seçildikleri birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulundan alacakları genel kurul üyelik belgesi)

(u) Bendi En az bir dönem Köy ve Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlardan (Mahalli İdarelerden alacakları görev bölgesi)(ü) Bendi bir dönem Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclis üyeliği yapmış olanlardan( Mahalli İdarelerden alacakları görev belgesi) belgeleri istenir.
Not: Silah Ruhsatlan Taşıma ve Bulundurma olarak düzenlenmekte olup. Bulundurma ruhsatı da Meskende (Evde) ve İşyerinde olmak üzere ikiye ayılmaktadır.

Av Tezkeresi ve Sahiplik Belgesi İçin İstenen Belgeler:

1) Valilik Makamına Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Aslı
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
4) İkametgah Belgesi
5) Adli Sicil Belgesi
6) Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor)
7) 2 Adet Yarım Kapaklı karton dosya
8) 5 adet renkli fotoğraf
9) Av Tezkeresi için müracaat edenlerden Avcılar Derneğinden alacakları Avcılık Sertifikası

Açılması İzne Bağlı Yerler İçin İstenen Belgeler:

İçkili Ve İçkisiz İstirahat Eğlence Yerleri Açacak Olanlardan İstenen Belgeler:

a) Umuma Açık yeri açacak ve işletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından:

1) Valilik Makamına Açılacak yerle ilgili dilekçe.

2) Nüfus cüzdanı örneği

3) ikametgah Belgesi

4) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu

5) Adli Sicil Belgesi

6) 3 Adet Renkli Fotoğraf

7) 2 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya

8) İşyeri devir ise +Noterden devir sözleşmesi

9) Valilik Makamına karşılıklı devir dilekçesi

10) Devir edilecek iş yerinin ruhsat fotokopisi

b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından:

1) Kuruluş İlam
2) Açılması istenilen umuma açık yer için. yönetim kurulu karan tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi

c) İşyeri Bakımından:

1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
2) Noterden tasdikli tapu senedi sureti
3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapıda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile. tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı
4) İçkili yer açılacak olan yerin İçkili Yerler Bölgesi içerisinde bulunması gerekmektedir.

Patlayıcı Madde Ruhsatı Almak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1) Valilik Makamına Dilekçe

2) Depolama İzin Belgesi

3) Depo Tespit Tutanağı (Ruhsatın Yenilenmesinde)

4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu

5) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İhtiyaç Raporu

6) Noterden Taahhütname

7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi

8) İşe Dair Belge (Maden Ruhsatı, Sözleşme veya İhale Yazı vb.)

9) Depo Muvafakat namesi (Depo Başkasına ait ise)

10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi

11) Eski İzin Belgesi (Ruhsatın yenilenmesinde)

12) Beyanname

13) Ticaret Sicil Gazetesi (En son değişikliklerin yayımlandığı)

14) Şirket İmza Sirküsü

2021 Silah ruhsatı harç ücretleri ne kadar?

 • 5 Yıl Geçerli Silah Bulundurma Ruhsatı: 2.434 TL
 • 5 Yıl Geçerli Silah Taşıma Ruhsatı: 7.606 TL
 • 5 Yıl Geçerli Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı: 2.434 TL
 • 5 Yıl Geçerli Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı: 7.606 TL
 • 5 Yıl Geçerli Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi: 58.90 TL

* Harç ücretleri her yıl ocak ayında maliye bakanlığınca yeniden düzenlenmektedir ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması kapsamında telefonla ayrıntılı bilgi verilmemektedir.

SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR HANGİLERİDİR?

Bazı durumlarda kişilere hiçbir şartta silah ruhsatı verilmemektedir. Bu durumlar şu şekildedir;

 • 1- 21 yaşını bitirmemiş olanlara,
 • 2- Fiziki (dahiliye, ortopedi, göz, KBB, nöroloji) ve psikolojik yönden engel hali bulunanlara,
 • 3- Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlara,
 • 4- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara,
 • 5- Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara,
 • 6- Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara,
 • 7- Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara,
 • 8- Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara,
 • 9- Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara,
 • 10- Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara,
 • 11- Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyenlere(İdari para cezasını ödeyenler harç),
 • 12- Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara,
 • 13- Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara,
 • 14- Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara, 
 • 15- Orman Kanunun 108.maddesi gereğince ceza almış olanlara,
 • 16- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 359. Maddesi gereğince ceza almış olanlara,

Hiçbir şekilde ateşli silah ve mermilerini taşıma ya da bulundurma izni verilmez ve verilmiş ruhsatlar iptal edilir.

13 Eki 2021 - 16:28 - Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.Van Markaları

Van Havadis, Van ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (432) 214 30 30
Reklam bilgi


Anket Vanspor'un içinde bulunduğu durumdan memnun musunuz?