Bafra Belediyesi memur ve zabıta alımı yapacak! İşte başvuru şartları

Bafra Belediyesi, Memur, Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tahsildar ve Zabıta Memuru olmak üzere 27 memur alımı yapacak. İşte başvuru şartları..

Samsun ili Bafra Belediyesi, Memur, Mühendis, Şehir ve Bölge Plancısı, Mimar, Sosyal Hizmet Uzmanı, Tahsildar ve Zabıta Memuru olmak üzere 27 memur alımı yapacak. İşte Bafra Belediyesi memur alımı başvuru şartları..

Bafra  Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre açıktan atama yoluyla memur alacak. 

İlan edilen unvanlar için gerekli eğitim ve 2020 yılı KPSS puan şartını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle birlikte 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Bafra Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecek.

BAFRA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize   yukarıda   belirtilen   boş   memur   kadroları   için   yapılacak   başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  veya  bedensel  engeli bulunmamak,

f)  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan  edilen  unvanlar  için  son  olarak  mezun  olunan  okul  itibari  ile  öğrenim  şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta   memuru   kadrolarına   başvuracaklar   için;   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra  Belediye  Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi  için;  tartılma  ve  ölçülme  aç  karnına,  soyunuk  ve  çıplak  ayakla  olmak  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Adaylar    Başvuru    formunu    01/11/2021    tarihinden    itibaren   Belediyemizden    veya www.bafra.bel.tr internet adresinden temin edebileceklerdir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Hangi  kadroya  başvuracağına  dair  dilekçe,  (  Adaylar  şartlarını  sağladığı  yalnızca  bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

b) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  veya  e-Devlet üzerinden   alınacak   barkotlu   mezuniyet   belgesi,   (Aslı   ibraz   edilmek   kaydıyla   suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

d) Yabancı  okul  mezunları  için  denklik  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği,  (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

e) KPSS  Sonuç  Belgesinin  ÖSYM’nin  sitesinden  alınan  doğrulama  barkodlu  bilgisayar çıktısı,

f)  Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

h) Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Zabıta  memuru  kadroları  hariç  olmak  üzere  belirtilen  başvuru  tarihlerinde  elektronik ortamda  veya  posta  yoluyla  yapılan  başvurularda  fotokopisi  gönderilen  belgelerin  aslının  sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) Adaylar,   başvuru   esnasında   istenilen   belgeleri   ile   birlikte   08/11/2021   gününden 12/11/2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü’ne  (Bafra  Belediyesi  Ana  Hizmet  Binası  Büyükcami Mah. Camikebir Sok. No: 1 Bafra/Samsun) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,

c) Şahsen  veya  iadeli  taahhütlü  posta  yolu  ile  Bafra  Belediye  Başkanlığı  Bafra/Samsun adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta   memuru   kadrolarına   başvurular   şahsen   yapılacak   olup   adaylar   yukarıda belirtilen   tarihlerde   boy   ve   kilo   ölçümü   yapmak   üzere   Bafra   Belediye   Başkanlığı   İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik  bilgi  ve  belgelerle  ya  da  nitelikleri  uygun  olmadığı  halde  yapılan  başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f)  Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ - BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

-   Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle  adaylar  KPSS  puanlarına  göre  sıralanarak,  en  yüksek  puanlı  adaydan  başlamak  üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.

-   Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.

-   Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS  puanları  ile  sınav  yeri  ve  zamanı başvuruların    değerlendirilmesini    müteakip    16/11/2021    tarihinden    itibaren    Belediyemizin www.bafra.bel.tr  resmi  internet  sayfasından  ilan  edilecektir.  Başvuruları  kabul  edilip  sınava çağrılan  adaylara  Belediyemizce  düzenlenen  ve  adayların  kimlik  bilgileri  ile  sınav  yeri  ve tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi”   gönderilecektir.   Bu   belge   sınava   girişte   ibraz edilecektir.

-   Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.

-   Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri  bölümünde  belirtmiş  olduğu  adrese  gönderilecektir.  Başvuru  formunda  belirtilmiş  olan adres   tebligat   adresi   olarak   kabul   edilecek   olup,   hatalı   adres   bildirimleri   başvuranın sorumluluğundadır.

-   Hatalı   adres   bildirimi   sebebiyle   postada   oluşabilecek   gecikmeler   veya   postanın ulaşmamasından Bafra Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav;
Zabıta  Memuru  alımı  için  24/11/2021  (Çarşamba)  tarihinde  Saat:  09.00’da  başlamak üzere,

Bafra   Belediyesi   Ali   Kale   Turistik   Tesislerinde   uygulamalı   sınav   ve   sözlü   sınav yapılacaktır.  Sözlü  ve  uygulamalı  sınav  aynı  gün  içinde  bitirilemez  ise  ertesi  günlerde devam edilecektir.

Memur  kadroları  alımı  için  25/11/2021  (Perşembe)  tarihinde  Saat:  09.00’da  başlamak üzere, Bafra Belediyesi Ali Kale Turistik Tesislerinde sözlü sınav yapılacaktır.
Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

  1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  4. Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve  yeteneğin  ölçülmesi  ve  sportif  dayanıklılık  gibi  özelliklerin  ölçülmesini  kapsayacak  şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  temel  mevzuat  konularında  25’er  puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı,  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  ve  uygulamalı sınav  sonucu  hesaplanan  sınav  puanı  ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur kadroları sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet  Memurları  Kanunu,  Mahalli  İdareler  ile  ilgili  Temel  Mevzuat  konularında  15’er  puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere  toplamada  100  tam  puan  üzerinden  yapılır.  Sınavda  başarılı  sayılmak  için  sınav  kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların  atamaya  esas  başarı  puanı:  belediye  tarafından  yapılan  sözlü  sınav  puanı  ile KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  belediyenin  internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl  aday  ve  asıl  aday  sayısı  kadar  da  yedek  aday  belirlenecektir.  Asıl  ve  yedek  aday  listeleri Belediyenin www.bafra.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve  bunların atamaları yapılmaz.  Bu gibi  durumları  tespit  edilenlerin  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilir.  Bu  kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde  yazılı  olarak  itiraz  edebilir.  İtirazlar,  sınav  kurulu  tarafından  yedi  gün  içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir. İlan Olunur.            

04 Eki 2021 - 11:06 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Van Havadis Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Van Havadis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Van Havadis editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Van Havadis değil haberi geçen ajanstır.